حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران از تاریخ 97/07/21 لغایت 97/07/24