باطری نیروگاهی PLANT

باطری نیروگاهی توانایی مورد نیاز عملکرد تجهیزات کنترلی نظیر رله ها و مکانیزم عملکرد بریکر ها و سکسیونر ها، تامین کرده و نیازمند یک منبع توان خارجی مستقل از توان موجود در شبکه است، و نقش بسزایی در مدار های حفاظتی و کنترلی دارد.

بریکر ها و رله ها و سکسیونر ها برای عملکرد درست و بهتر خود از انرژی باطری استفاده می کنند پس لازم است تا باطری و باطری شارژر های ما در زمان های کوتاه مورد بررسی قرار بگیرد و نگهداری آنها باید به خوبی صورت بگیرد.

یک باطری از کنار هم قرار گرفتن چندین سلول باطری در کنار هم تشکیل می شود. هر سلول شامل یک الکترود مثبت و یک الکترود منفی و محلول الکترولیت می باشد.

باطری نیروگاهی

باطری های مود استفاده در سیستم کنترلی:

  1. نوع اسیدی سربی

  2. نوع نیکل کادمیم

باطری ها در طی دوره های شارژ و دشارژ خود گاز هیدروژن از خود تولید می کنند و باید برای مانع شدن از آتش سوزی هیدروژن آزاد شده را به حداقل رساند. سلول های اسیدی سربی به علت تولید هیدروژن زیاد موجب شد تا نوع سیلد شده به بازار بیاید.

باطری های نیکل کادمیم در مقابله با نوع اسیدی سربی گران تر، مطمئن تر، تعمیرات و نگهداری کمتری دارند. به علاوه آزاد شدن گاز هیدروژن در یک سلول نیکل کادمیم در مقایسه با نوع اسیدی سربی کمتر است. از اینرو برای کاربردهای حفاظتی سوئیچگیر های متداول نوع نیکل کادمیم اکثرا استفاده نمی شود.

باطری نیروگاهی نوع اسیدی سربی قابل شارژ در سوئیچگیر ها دارای سلول هایی با ولتاژ ۲ ولت هستند. سلول شامل سرب خالص به عنوان قطب مثبت و اکسید سرب به عنوان قطب منفی و اسید سولفوریک رقیق شده به عنوان محلول الکترولیت مورد استفاده قرار میگیرد.

باطری های نوع نیکل کادمیم تشکیل شده از سلول هایی با ولتاژ ۱/۲ ولت شامل ترکیبی از نیکل به عنوان قطب مثبت ترکیبی از کادمیم به عنوان قطب منفی و محلول هیدروکسید پتاسیم به عنوان الکترولیت مورد استفاده قرار میگیرد.